الکتروپمپ،  شامل مجموعهای از عاملهای محرکه مانند الکتروموتور وپمپ است که به ایجاد فشار و جابه جایی در سیالات کمک میکند. در این مقاله به شما خواهیم گفت که الکتروپمپ چیست؟ وچه معیارهایی را باید برای انتخاب الکتروپمپ در نظر گرفت.